Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Odpady komunalne

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY STRUMIEŃ

1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wynosi:

- 11,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 22,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2.Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Strumień jest Sanit – Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne, tel. 33 815 79 74


3.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Strumień (PSZOK) od dnia 1 stycznia 2018 roku znajduje się w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58.

PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

Tel. 506365473

Do PSZOK można oddawać: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, żużel i popiół pochodzący z procesów spalania oraz odpady zielone.

UWAGA: Właściciele nieruchomości dostarczają odpady do PSZOK we własnym zakresie.


4. Zużyte baterie można oddawać do punktów zbiórki zlokalizowanych w:
- Urzędzie Miejskim w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
- Szkole Podstawowej w Pruchnej, ul. Główna 60, 43-523 Pruchna
- Szkole Podstawowej w Drogomyślu, ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl
- Szkole Podstawowej w Bąkowie, Bąków, ul. Główna 62, 43-246 Strumień
- Szkole Podstawowej w Zabłociu, Zabłocie, u1.Bielska 36, 43-246 Strumień
- PSZOK


5. Przeterminowane leki i chemikalia można oddawać do pojemników zlokalizowanych w:
- aptece „Nova” Strumień, Rynek 21
- aptece „Eskulap” Strumień, ul. Londzina 1
- aptece „Melisa” Strumień 1 Maja 13
- Punkcie Aptecznym w Drogomyślu, Drogomyśl, ul. Oblaski 10
- Punkcie Aptecznym w Pruchnej, Pruchna, ul. Główna 68
- PSZOK


6. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. PUNKT APTECZNY Mgr Wojanowskiego S.C.; Pruchna ul. Główna 68*
2. DENAR Sp. z o.o.; Strumień ul. 1-go Maja 35*
3. APTEKA „ESKULAP”;  Strumień  ul. Londzina 1*
4. ELBIS Sp. z o.o.; Strumień ul.1-go Maja 1*
5. Jeronimo Martins Distribution; Strumień ul. Młyńska 4*.
6. PSZOK.

*Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju).

7. Zmieszane odpady komunalne są zagospodarowywane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Cofinco Poland Sp. z o.o ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, a także instalacjach zastępczych prowadzonych przez Zakład Oczyszczania Miasta „Tros-Eko”, 43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 12 i P.S.T. Transgór S.A., ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik. Stacja Segregacji Odpadów ul. Norwida 34a, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.
7. Odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane są w kompostowni odpadów komunalnych prowadzonej przez BEST-EKO Sp. z o.o. z/s ul. Gwarków 1, 44-240 Żory, mającej status instalacji regionalnej.


POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW:

1. Rodzaje odbieranych odpadów oraz ustalone limity odbioru odpadów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016r.    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, bezpośrednio sprzed posesji, odbierane są niżej wyszczególnione odpady komunalne:

RODZAJ ODPADÓW
PAPIER
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIE WIELOMATERIAŁOWE
METAL
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI  W TYM ODPADY ZIELONE ORAZ ODPADY OPAKOWANIOWE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
ŻUŻEL I POPIÓŁ POCHODZĄCY Z PROCESÓW SPALANIA
MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTE OPONY
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODPADY ZMIESZANE

Odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z w/w uchwałą oraz Uchwalą Nr XX.180.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi objęte są limitem ilościowym i są odbierane na następujących zasadach:


Odpady budowlane i rozbiórkowe w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dostarczać do PSZOK w ilości do 200 kg w okresie 5 lat na osobę. Za każde 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych ponad limit pobierana będzie opłata w wysokości 40,00 zł.


2. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z następującą częstotliwością:
Zabudowa jednorodzinna – raz w roku
Zabudowa wielorodzinna – raz na kwartał

Niezależnie można dostarczać wyżej wymienione odpady do PSZOK.

3. Bioodpady

Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości mogą:

- oddawać firmie odbierającej odpady (worki brązowe)
- kompostować w przydomowych kompostownikach


Załączniki – ulotka na temat zasad prowadzenia segregacji odpadów
    - harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Strumień.

 

 

 JAK SEGREGOWAĆ???Dodał: Admin
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi