Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2019-08-16

wyświetleń: 1145

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Strumienia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Drogomyślu przy ul. Wiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 315/13 o pow. 0,0363 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00051508/1 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Pierwszy przetarg odbył się  w dniu 9 lipca 2019 r.

 

Działka posiada wąski, wydłużony kształt i nieznacznie zróżnicowane ukształtowanie terenu, stanowi nieużytek,  porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest głównie w jednostce strukturalnej 15M – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz częściowo w jednostce strukturalnej O3Z – droga zbiorcza wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej: droga powiatowa klasy Z relacji Drogomyśl – Zabłocie.

Działy III i IV księgi wieczystej dla przedmiotowej działki wolne są od wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość postąpienia zostanie ustalona podczas przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Strumieniu, Rynek 4 (I piętro) o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu ING Bank Śląski S.A O/Wodzisław numer 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za wpłatę wadium w terminie uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu najpóźniej w dniu 16 września 2019r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane pisemnie konto najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca w dniu jej zawarcia.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i następujące dokumenty w przypadku:

  1. osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem,
  3. spółki cywilnej – dowód tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem, potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem,
  4. osoby prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony przez oferenta własnoręcznym podpisem, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu, biuro nr 9, tel.: (033) 8570163.Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2020/08/2 2020/08/7 2020/08/8 2020/08/14
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi