Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-01-04

wyświetleń: 2736

Budżet Gminy Strumień 2018

Budżet Gminy Strumień na 2018 rok planowane dochody wynoszą gminy 54 714 737,98 zł wydatki zaplanowano na kwotę 57 444 737,98 zł. Wynika stąd, że planowany deficyt wyniesie 2 730 000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 390 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 340 000,00 zł.  Gmina planuje pozyskać środki z funduszy zewnętrznych w wysokości 3 014 438,85 zł.

Największa część budżetu – 21 227 031,31 zł przeznaczona została na wydatki związane z oświatą to 36,95% wydatków budżetu gminy.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano budżet w wysokości 8 524 539,48 zł.  

Najwięcej nakładów przeznaczono na rozbudowę sieci kanalizacji w gminie Strumień i modernizację oczyszczalni  – 1 921 000,00 zł oraz budowę dróg i parkingów w Gminie Strumień – 1 500 000,00 zł. Zaplanowano też remonty m.in.: ul. Sportowej w Zbytkowie, ul. Radości w Bąkowie, ul. Wiśniowej w Zabłociu, ul. Oblaski w Drogomyślu, ul. Stawowej w Strumieniu oraz kontynuację prac przy ul. Stawowej w Pruchnej. Dużą kwotę przeznaczono na remonty w oświacie 1 450 000,00. W planach jest rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją szkoły w Pruchnej jak również  pozyskanie  środków na budowę boiska przy szkole. Zaplanowano też remonty w szkole w Drogomyślu i w szkole w Strumieniu. Zaadaptowane zostaną pomieszczenia w budynku przedszkola w Zbytkowie na otworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. W Zabłociu będą prowadzone prace przy modernizacji boiska. W budżecie zaplanowano również pieniądze na realizację budowy oświetlenia za ponad 256 000,00 zł jest to kwota prawie dwa razy większa niż w budżecie 2017 r. W budżecie na rok 2018 są przeznaczone znaczne nakłady inwestycyjne na Ochotnicze Straże Pożarne. Głównie na doposażenie jednostek – 56 tyś i zakup samochodu dla OSP w Bąkowie – 400 000,00 zł. Nie zapomniano o środkach na poprawę bazy sportowej w gminie. Oprócz działań związanych z pozyskaniem środków na budowę boiska przy szkole w Pruchnej, Gmina złożyła wniosek w 2017 r. na modernizacje stadionu sportowego w Strumieniu etap I i zostały na ten cel zabezpieczone środki w budżecie na 2018 r. Planowane jest  utworzenie siłowni na powietrzu przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej z dofinasowaniem środków zewnętrznych. Zabezpieczono środki  na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła jak oraz usuwania azbestu. Na modernizację kotłowni w Strumieniu przeznaczono  300 000,00 zł. Będą kontynuowane prace związane z modernizacją ratusza w ramach pozyskanych środków na projekt „Budatin – Strumień, etap 2 prawie 710 000,00 zł.

W każdej miejscowości Gminy Strumień będziemy realizować przedsięwzięcia w ramach budżetu. Wniosków do budżetu otrzymaliśmy wiele, aby je wszystkie zrealizować musielibyśmy pomnożyć ten budżet wielokrotnie. Wspólnie z Radą Miejską i jej komisjami udało się wypracować ostateczny kształt tego planu finansowego – mówi Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia.

Rada Miejska w Strumieniu przyjęła budżet na 2018 rok. Plan dochodów Gminy Strumień na 2018 rok zamyka się kwotą 54 714 737,98 zł, w tym 51 304 024,82 zł stanowią dochody bieżące, a  3 410 713,16 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 57 444 737,98 zł w tym 48 920 198,50 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 8 524 539,48 zł wydatki majątkowe.

 

 

Planowany udział poszczególnych grup dochodów na 2018 rok:

 • udziały w podatkach dochodowych: 12 683 769,00 zł; (23,18%)
 • dochody własne: 11 793 284,20 zł; (21,55%)
 • dotacje na zadania własne: 1 029 284,93 zł; (1,88%)
 • dotacje na zadania zlecone: 11 958 307,00 zł; (21,85%)
 • dotacje na porozumienia: 151 208,00 zł; (0,27%)
 • dotacje na zadania unijne, współfinansowanie: 3 014 438,85 zł; (5,50%)
 • subwencje: 14 084 446,00 zł (25,74%)

 

 

 

Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych grup dochodów

 

 Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych grup dochodów

 

Planowany udział poszczególnych grup wydatków bieżących na 2018 rok:

 • rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa: 4 838 083,00 zł; (8,42%)
 • administracja publiczna: 5 655 763,60 zł; (9,84 %)
 • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia: 1 376 050,00 zł; (2,39%)
 • oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza: 21 227 031,31 zł (36,95%)
 • ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina: 14 855 542,02 zł; (25,86 %)
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6 056 729,97 zł; (10,54%)
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna: 3 435 538,08 zł (5,98%)

 

Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych działów wydatków bieżących

Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych działów wydatków bieżących 

 

Wykres 3. Wydatki ogółem, w tym wydatki na oświatę i pozostałe wydatki

Wykres 3. Wydatki ogółem w tym wydatki na oświate i pozostałe wydatki

 

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE  W  ROKU  2018

 

 

 

 

 

 

L. p.

K

Nazwa zadania - cel                                                             Wydatki

Razem

1

WPF

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień

35 000,00

2

WPF

Budowa dróg  i parkingów w Gminie Strumień

1 500 000,00

3

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień

100 000,00

4

D

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie bramy oraz wjazdu na teren GCI w Pruchnej

20 000,00

5

 

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień

80 000,00

6

WPF

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR

125 000,00

7

 

Wykonanie przyłącza energetycznego  na Rynku w Strumieniu

20 000,00

8

 

Termomodernizacja obiektów gminnych

50 000,00

9

 

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

50 000,00

10

 

Zakup sprzętu komputerowego

20 000,00

11

FS

Wykonanie obeliska promującego Sołectwo Zbytków

6 326,60

12

D

Dotacja na zakup radiowozu KPP Cieszyn

12 500,00

13

D

Dotacja  na dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Bąków

400 000,00

14

D

Dotacja  na  zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków

4 500,00

15

D

Dotacja na zakup pieca  CO OSP Zabłocie

10 000,00

16

D

Dotacja na  zakup 2 szt defibrylator

6 000,00

17

D

Dotacja na zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych dla OSP Pruchna

8 000,00

18

D

Dotacja na  zakup drabiny dla OSP Zabłocie

5 500,00

19

D

Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia dla OSP Zabłocie

6 000,00

20

D

Dotacja na  zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Strumień

10 000,00

21

D

Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Zbytków

6 000,00

22

 

Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim

10 000,00

23

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkól w Drogomyślu

100 000,00

24

 

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strumieniu

100 000,00

25

 

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu

100 000,00

26

FS

Zagospodarowanie terenu za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu

29 326,60

27

WPF

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

900 000,00

28

 

Wykonanie adaptacji budynku na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu w Zbytkowie

250 000,00

29

 

WZC dopłata do udziałów

3 000,00

30

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

150 000,00

31

WPF

Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej

300 000,00

32

WPF

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

1 621 000,00

33

WPF

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

50 000,00

34

 

Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień

100 000,00

35

WPF

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

100 000,00

36

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych

25 000,00

37

D

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

600 000,00

38

WPF

Zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia

50 000,00

39

WPF

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień

100 000,00

40a

FS

Realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej  w Bąkowie

36 326,60

40b

FS

Wykonanie oświetlenia ulicy Pogodnej w Drogomyślu

13 000,00

40c

FS

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego skrzyżowań  ulic Klonowa-Stokrotek; Klonowa-Jarzębinowa; Knajska-Łowiecka w Drogomyślu

10 200,00

40d

FS

Oświetlenie rozwidlenia  ulicy  Lipowej z ulicą Dworcową;  *oświetlenie skrzyżowania ulicy Dębowej z ulicą Leśną;  *oświetlenie skrzyżowania ulicy Kopanina z ulicą Radosną; oświetlenie skrzyżowania ulicy Słonecznej  z ulicą Wierzbową w Pruchnej

36 326,60

40e

FS

Budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie

30 000,00

40f

FS

Wykonanie projektu oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu

7 000,00

40g

FM

Wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej w Strumieniu

23 400,00

41

D

MGOK dotacja celowa na realizację projektu - "Co kraj to obyczaj"

20 000,00

42

 

Modernizacja pomników i dóbr kultury

10 000,00

43

WPF

Budatin-Strumień współpraca na pograniczu etap 2

710 000,00

44

 

Projekt: Sport w każdym wieku- m.in.. Powstanie Siłowni w Pruchnej

80 000,00

45

FS

Uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewitalizacji  traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl

13 000,00

46

FS

Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" w Zabłociu

12 133,08

47

 

Wykonanie ogrodzenia boiska przy LKS Pruchna w Pruchnej

60 000,00

48

WPF

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie gminy Strumień

400 000,00

 

Razem

8 524 539,48

 

 Cały budżet dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TUTAJ

 

 

 

 Dodał: EF
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

2019/06/1 2019/06/2 2019/06/8 2019/06/9 2019/06/12 2019/06/15 2019/06/21 2019/06/22 2019/06/23 2019/06/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi