Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Nowe stawki opłat za śmieci oraz zmiana kwoty ulgi za kompostowanie odpadów

Nowe stawki za śmieci  od 1 kwietnia 2022 roku wynoszą:

- 32,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 90,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Stawki są wyższe niż poprzednio, ponieważ wzrosły koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływ na to mają między innymi:

- Znaczny wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców bioodpadów. W 2021 roku, pomimo tego, że 3876 mieszkańców skorzystało z ulgi w opłacie w związku z kompostowaniem bioodpadów, ilość odebranych bioodpadów zamiast zmaleć, zwiększyła się w stosunku do masy tych odpadów odebranych w 2020 roku o 165 ton.

Ilości te znacząco przekroczyły masę bioodpadów zakładaną do przetargu, w oparciu o którą ustalono obecną stawkę za śmieci;

- Wzrost cen paliw, płacy minimalnej, a także stale rosnące wymagania stawiane firmom odbierającym odpady. Koszty te docelowo zostały przerzucone na mieszkańców, ponieważ opłata, którą uiszczają mieszkańcy wynika bezpośrednio z kwot zaoferowanych przez firmy w przetargu;

- Systematyczny wzrost ustalanej przez Ministerstwo Środowiska “opłaty środowiskowej” za składowanie odpadów, odprowadzanej do urzędu marszałkowskiego przez firmy wywożące odpady. Dla przykładu: w 2018 r. wynosiła ona 140,00 zł, a w 2022 r. – już 285,60 zł za 1 tonę odpadów!

 

WPŁYWY Z OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZA ŚMIECI SĄ PRZEZNACZANE WYŁĄCZNIE NA POKRYCIE KOSZTÓW SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE. GMINA NIE MOŻE ZARABIAĆ NA GOSPODARCE ODPADAMI I NIE MOŻE ŚRODKÓW ZEBRANYCH OD MIESZKAŃCÓW PRZEZNACZYĆ NA INNE ZADANIA.

 

Należy również zaznaczyć, że gmina była zobowiązana pomniejszyć od drugiego kwartału 2022 kwotę zwolnienia z tytułu kompostowania, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy wprowadza zwolnienie (ulgę) w opłacie dla tych nieruchomości, które kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na opisany wyżej wzrost ilości oddawanych przez mieszkańców bioodpadów, koszty systemu te nie uległy zmniejszeniu.

 

W związku z tym, od dnia 1 kwietnia 2022r. kwota zwolnienia z tytułu kompostowania  wynosi 1,00 zł od osoby w stosunku do obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.Dodał: AB
 
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+ Program czyste powietrzeJakość powietrza


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi