Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 10 pkt. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę http://www.strumien.pl/.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 10 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Urząd Miejski w Strumieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu o nazwie  https://www.strumien.pl/

 

Koordynator do spraw dostępności: Lucyna Pochopień

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-23.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Nie jest spełnione kryterium 1.1.1 Treść nietekstowa: wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  1. Nie jest spełnione kryterium: 2.4.6 Nagłówki i etykiety: Nie wszystkie nagłówki opisują temat lub cel treści.
  1. Nie jest spełnione kryterium 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie): Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
  1. Nie jest spełnione kryterium 3.3.1 Identyfikacja błędu oraz 3.3.2 Etykiety lub instrukcje: Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Optimal IT Sp. z o. o.  ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów

NIP: 5482657220, REGON: 242788093, KRS nr: 0000399824

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-08.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Bołdys Adres poczty elektronicznej: promocja@strumien.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 33 8 570 182. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Miejski w Strumieniu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miejski w Strumieniu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miejski w Strumieniu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miejski w Strumieniu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Strumieniu przy ul. Rynek 4, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

    Referat Finansowo - Księgowy

    Referat Organizacyjny

    Kancelaria Tajna

    Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

    Referat Inwestycji i Remontów

    Kontrola wewnętrzna

    Radca prawny

    Urząd Stanu Cywilnego

    Referat Rozwoju i Promocji

    Wieloosobowe stanowisko do Spraw Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego

    Referat spraw obywatelskich

    Referat Ochrony środowiska i Rolnictwa

    Referat Podatków i Opłat

    Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

    Referat Edukacji

    Inspektor Ochrony Danych

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne (od strony Rynku), którym można się dostać po schodach oraz drugie od ulicy Pocztowej. Wejście od strony ulicy Pocztowej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych: nie ma progu.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono dwa miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się na płycie Rynku.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Po zawiadomieniu pracowników biura podawczego, znajdującego się bezpośrednio przy wejściu do budynku, o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej schodzi do klienta.

 

 Dodał: Admin
 Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Komunikaty i ostrzeżeniaKomunikaty i ostrzeżenia Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

2024/05/2 2024/05/12 2024/05/14 2024/05/18 2024/05/20 2024/05/22 2024/05/23 2024/05/24 2024/05/25 2024/05/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi