Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

 

OGŁOSZENIE - WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ

Burmistrz Strumienia, na podstawie § 3 ust. 2 „Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień", stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV.208.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 września 2016 r., informuje, że:
w okresie od dnia 22 czerwca 2020r. do dnia 26 czerwca 2020r, będzie można składać wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień, planowanych do realizacji w 2020r.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 czerwca 2020r. o godzinie 7:30. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Strumieniu – Rynek 4, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, Rynek 4; 43-246 Strumień (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu).  Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 16:30, a piątek od 7:30 do 14:30).
Nabór będzie się odbywał z uwzględnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów związanych ze stanem epidemiologicznym.
Formularze wniosków oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (pok. 1 i pok. 3, parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu http://www.strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla 
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Strumieniu).
W przypadku złożenia wniosków po w/w terminie lub po wyczerpaniu kwoty środków finansowych przewidzianych w danym roku w budżecie Gminy na ten cel, wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej faktury (rachunku) za wykonanie prac polegających na wymianie źródła ciepła i stanowić może do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż: 4.000 zł.
Dotacją nie mogą być objęte inwestycje zrealizowane przed datą podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Strumień a Inwestorem.
Bliższych informacji można uzyskać bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strumieniu, Rynek 4, pok. 3, tel. 33 854 08 15. 

 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W STRUMIENIU


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO -informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Strumieniu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu (ul. Rynek 4, 43-246 Strumień), tel. 33 85 70 142, adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl
1)      W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl,
tel. 33/ 85 70 142. (Ponadto, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy bezpośrednio zaangażowani w załatwienie Pani/Pana sprawy.)
2)      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie “Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strumień wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień", stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV.208.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 września 2016 r., w celu związanym z przeprowadzeniem procedury, przyznaniem i rozliczeniem dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3)      Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. zawarcia i realizacji umowy zawartej z Gminą Strumień.
4)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Strumieniu przetwarzają dane osobowe, np. firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Urząd.
5)      Okres przechowywania Pani/Pana danych zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.
6)      Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Pani/Panu określone prawa takie jak prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
7)      Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
8)  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich podanie jest niezbędne do zawarcia tej umowy.

 

 

Gmina Strumień w okresie 2008-2019 udzieliła dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w 299 domach. Kwota przekazanych dotacji wyniosła 1,28 mln zł.

Mieszkańcy mają również możliwość pozyskania dofinansowania na działania termomodernizacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”.

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.htmlDodał: Admin
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze w Strumieniu

W lipcu wystartowało Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na powakacyjnej trasie Mobilnego Biura znalazł się również Strumień, dlatego zachęcamy mieszkańców aby znaleźli czas i skorzystali z możliwości konsultacji z ekspertami w dniu 9 września.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Zmiany w Programie Priorytetowym "CZYSTE POWIETRZE"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków.

 


Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

2021/01/5
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi