Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

 

Dotacje do wymiany źródeł ciepła - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

W 2019r. uległy zmianie zasady udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach (WFOŚiGW) nie przekazuje już gminom bezzwrotnej dotacji na ten cel i gminy mogą wnioskować wyłącznie o pożyczkę. Z uwagi na to, gmina Strumień w 2019 roku złożyła wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w celu przekazania 22 osobom znajdującym na liście rezerwowej z 2018r. dofinansowania na warunkach obowiązujących w ubiegłym roku. (Zgodnie z  Regulaminem udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, przyjętego Uchwałą  Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018.)

            Pozostali mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz wykonania termomodernizacji budynków jednorodzinnych mają możliwość skorzystania z Programu „Czyste Powietrze” skierowanego do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Wymiana źródła ciepła jest warunkiem umożliwiającym skorzystanie z pozostałych form dofinansowania.

W przypadku budynków istniejących, w zakres dofinansowania można zaliczyć również prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła). Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu uzależnione są od daty wydania pozwolenia na budowę budynku oraz zainstalowanego źródła ciepła.

Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki.

Mieszkańcy mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie w terminie  od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                w Katowicach,
 • za pośrednictwem strony internetowej www.portal.wfosigw.katowice.pl

Bliższych informacji udziela:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. Telefon: (32) 60 32 252, (32) 60 32 200.

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, biuro@wfosigw.katowice.pl

Fundusz zaprasza wszystkich mieszkańców województwa śląskiego do 3 punktów informacyjnych obsługujących Program „Czyste powietrze” w następujących lokalizacjach:

 1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)
 2. Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
 3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (II piętro, punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

 

NABÓR WNIOSKÓW W STRUMIENIU – DOTACJA NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

OGŁOSZENIE LISTY WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO „PROGRAMU  OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY STRUMIEŃ” NA ROK 2018

Na podstawie § 4 ust. 8 Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, przyjętego Uchwałą  Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Zarządzenia Nr 1284.2018 z dnia 16.07.2018, po pozytywnej weryfikacji Wniosków mieszczących się w limicie określonym do realizacji na rok 2018, Burmistrz Strumienia zamieszcza Listę wnioskodawców zakwalifikowanych do „Programu  Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” na rok 2018”.

Lista Wnioskodawców na lata następne (stanowiąca jednocześnie Listę rezerwową na rok 2018) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Strumień w terminie nie dłuższym niż                14 dni od rozpatrzenia Wniosków złożonych w terminie naboru, a niemieszczących się w limicie 2018r.

 

Załącznik: Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do „Programu  Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” na rok 2018

 

 

 

 

Burmistrz Strumienia informuje, że zakończone zostało przyjmowanie wniosków  o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła. Nabór wniosków odbywał się w terminie od dnia 19 czerwca 2018 r.  do dnia 25 czerwca 2018 r.

W przypadku złożenia Wniosków po terminie naboru, Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone w terminie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 30 dni od ich złożenia.

Niekompletne Wnioski podlegają rozpatrzeniu po uzupełnieniu braków. Wnioski niekompletne, w przypadku bezskutecznego wezwania do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania Inwestorowi, Urząd pozostawia bez rozpatrzenia."

 

 

Burmistrz Strumienia ogłasza termin składania wniosków o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła.

NABÓR WNIOSKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TERMINIE OD DNIA 19 CZERWCA 2018 r.  DO DNIA 25 CZERWCA 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” jest złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Strumieniu. Wniosek może zostać złożony przez osobę fizyczną, będącą właścicielem budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Budynkiem, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonego na terenie Gminy Strumień.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać złożony w formie określonej w Regulaminie udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r.

 Regulamin wraz z wnioskiem oraz załącznikami można pobrać:

– za pośrednictwem strony internetowej http://strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepła

– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, parter, pokój nr 1 i nr 3;

Kompletne wnioski w formie wyłącznie papierowej należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, parter, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu (tj. Pn., Wt. Czw. 730-1530; Śr. 730 – 1630; Pt. 730-1430) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4; 43-246 Strumień.

Do Wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) Inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, który objęty zostanie wymianą źródła ciepła (Modernizacją) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych;

2) w przypadku współwłasności, w tym współwłasności małżeńskiej, jak również w przypadku innego tytułu prawnego niż własność - pisemną zgodę na przeprowadzenie Modernizacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, lub

3) dokument poświadczający, że jest spadkobiercą uprawnionym do dziedziczenia oraz dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, który objęty zostanie Modernizacją lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych i – jeśli dotyczy – dokumenty wymienione w pkt 2);

4) protokół z inwentaryzacji kotłowni sporządzony przez Wykonawcę robót (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z dokumentacją zdjęciową - co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego Starego źródła ciepła z widoczną tabliczką znamionową (jeśli istnieje).

Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Inwestorzy niezakwalifikowani na listę wnioskodawców w roku 2018, ze względu na limit inwestycji przewidzianych do realizacji na ten rok w Programie, umieszczani będą na liście wnioskodawców na lata następne. Inwestorzy ci stanowią jednocześnie listę rezerwową na rok 2018.

Pozytywne rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku będzie warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Inwestorem a Gminą. Dotacją nie mogą być objęte prace zrealizowane przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą, a Inwestorem. Przy udzielaniu dofinansowania uznawane będą jedynie koszty poniesione po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.

Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 14 dni od wezwania do ich uzupełnienia, w przeciwnym razie pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Inwestor będzie mógł uzyskać Dotację w wysokości 80 % Kosztów kwalifikowanych realizowanej wymiany źródła ciepła, lecz nie więcej niż 6.000,00 zł na  jeden  Budynek. Kosztem kwalifikowanym będzie kwota brutto obejmująca koszty demontażu Starego źródła ciepła oraz dostawy i zainstalowania Nowego źródła ciepła wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi.

Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację w Budynku Starego (dotychczasowego) źródła ciepła i zainstalowanie Nowego źródła ciepła.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na następujące Nowe źródła ciepła:

1) źródła ciepła opalane węglem kamiennym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;

2) źródła ciepła opalane biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;

3) kotły gazowe.

Nie będą dotowane prace związane z samodzielnym zakupem materiałów oraz samodzielnym montażem urządzeń.

Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia osobom upoważnionym przez Gminę albo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzenia kontroli Budynku w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem. Kontrola może być prowadzona w szczególności w celu potwierdzenia występowania Starego źródła ciepła, a przed dokonaniem wypłaty kwoty Dotacji, w zakresie wykonanych prac związanych z zainstalowaniem Nowego źródła ciepła.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.strumien.pl w zakładce Ochrona środowiska / Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła http://strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strumieniu przed Biurem Obsługi Klienta lub w Referacie Ochrony Środowiska  i Rolnictwa (Biuro nr 3).

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca naboru wniosków o włączenie do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym w dalszej części RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień.
 2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej  w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r. w celu związanym z przeprowadzeniem procedury, przyznaniem i rozliczeniem dotacji na wymianę źródeł ciepła.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r. Nie podanie przez Panią/Pana wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”.
 7. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” przyjęty Uchwałą Nr XLIV.366.2018
Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r.

 Dodał: Admin
 

Dotacje do wymiany źródeł ciepła - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

W 2019r. uległy zmianie zasady udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.


Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2020/04/5
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi