Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2015-10-21

wyświetleń: 1804

Sprzedaż nieruchomości - informacja o przetargu

Burmistrz Strumienia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Strumieniu w rejonie ul. Londzina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1397/1 o pow. 0,0595 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00042562/1 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Cieszynie  oraz działka nr 1397/8 o pow. 0,2091 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00092352/1 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Cieszynie.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada kształt prostokąta, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym w trakcie rozbiórki o pow. zabudowy 338 m2.
Na rozbiórkę budynku pozwoleniem nr 617/2014 zgodę wyraził Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, a prace zgłoszone zostały w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Aktualnie rozebrana została kotłownia i skład opału. Niezabudowana część gruntu  jest zadrzewiona, zakrzaczona i porośnięta licznymi samosiejkami.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w przeważającej części w jednostce strukturalnej M5MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a ponadto w terenie chronionego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-391/81. Oprócz tego część terenu leży w jednostce DGD – istniejąca i projektowana droga gminna dojazdowa.
Działka nr 1397/8 jest w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Strumieniu, który zostanie wygaszony przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
W działach III obu ksiąg wieczystych wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane
z innymi nieruchomościami, a działy IV wolne są od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Strumieniu, ul. Rynek 4 (I piętro) o godz. 1100.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy  złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wysokość postąpienia zostanie ustalona przy przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości
9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2015 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A o/Wodzisław nr konta: 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków
na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca w dniu jej zawarcia.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:
1.    osoby fizycznej – dowód tożsamości,
2.    osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzone własnoręcznym podpisem przez oferenta lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeżeli dane przedsiębiorcy są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
3.    osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
4.    spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę Spółki Cywilnej, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzone własnoręcznym podpisem przez oferentów lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeżeli dane przedsiębiorcy są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).

Burmistrz Strumienia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strumieniu
tel.: (033) 85-70-163.Dodał: AB
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2020/07/11 2020/07/18
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi