Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2015-10-21

wyświetleń: 2224

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Strumienia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Strumieniu w rejonie ul. Londzina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2495/7  i nr 1400/6 o łącznej pow. 0,0310 ha zapisane w księdze wieczystej nr BB1C/00050951/4 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie  oraz działka nr 1397/10 o pow. 0,2384 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00092352/1 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Cieszynie.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada kształt prostokąta, zabudowana jest budynkiem inwentarskim o pow. 394 m2 znajdującym się w złym stanie technicznym wchodzącym w skład zespołu dworskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-181/60. Budynek jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, wzniesiony w technologii murowanej z cegły ceramicznej pełnej, prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku,  nieużytkowany od wielu lat, nie posiada instalacji wewnętrznych, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, nie nadaje się do użytku. W północnej części nieruchomości posadowione są drewniane budynki gospodarcze. Niezabudowana część gruntu stanowi teren zieleni nieuporządkowanej i porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz gazociąg.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w przeważającej części w jednostce strukturalnej M7UP – usługi publiczne, a w pozostałej części M5MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w terenie chronionego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-391/81. 
Działka nr 1397/6 jest w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Strumieniu, który zostanie wygaszony przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
Dojazd do nieruchomości zostanie zapewniony po działce gminnej nr 1397/9 poprzez  obciążenie tej działki służebnością przejazdu i przechodu. 
W działach III obu ksiąg wieczystych wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane
z innymi nieruchomościami, a działy IV wolne są od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Strumieniu, ul. Rynek 4 (I piętro) o godz. 1000.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112.000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy  złotych). Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy  z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wysokość postąpienia zostanie ustalona przy przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2015r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A o/Wodzisław nr konta: 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca w dniu jej zawarcia.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:
1.    osoby fizycznej – dowód tożsamości,
2.    osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzone własnoręcznym podpisem przez oferenta lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeżeli dane przedsiębiorcy są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
3.    osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
4.    spółki cywilnej – dowody tożsamości umowę Spółki Cywilnej, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzone własnoręcznym podpisem przez oferentów lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeżeli dane przedsiębiorcy są ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).

Burmistrz Strumienia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strumieniu
tel.: (033) 85-70-163.

 Dodał: AB
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2020/07/11 2020/07/18
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi