Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-07-23

wyświetleń: 415

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Drogomyśl

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),  art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu nr XV.121.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Burmistrz Strumienia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Drogomyśl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 2 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy urzędu, w Galerii pod Ratuszem, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 9, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Strumień (www.strumien.bip.net.pl) w zakładce Informacje→Tablica ogłoszeń→2021→Sierpień.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, w Galerii Pod Ratuszem, Rynek 4 43-246 Strumień, o godz. 1500.  W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 udział osobisty w dyskusji publicznej możliwy jest po uprzedniej rejestracji drogą telefoniczną (33 857 01 63) lub elektroniczną (sekretariat@um.strumien.pl). W przypadku zgłoszenia dużej liczby chętnych, zarejestrowani zostaną podzieleni na grupy w liczbie osób zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.


Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Strumienia, ul. Rynek 4, 43 – 246 Strumień, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@um.strumien.pl z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
-    projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Drogomyśl,
-     prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Drogomyśl.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r. do Burmistrza Strumienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.Dodał: LP
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2021/09/1 2021/09/7 2021/09/10 2021/09/11 2021/09/16 2021/09/20 2021/09/21 2021/09/23 2021/09/25
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi