Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-02-21

wyświetleń: 593

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Strumienia ogłasza II rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Drogomyślu przy ul. Wiejskiej
, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 315/13 o pow. 0,0363 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00051508/1 Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przetargi (zakończone wynikiem negatywnym) na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniach:

- I przetarg – 9 lipca 2019 r.

- II przetarg – 24 września 2019 r.

Działka posiada wąski, wydłużony kształt i nieznacznie zróżnicowane ukształtowanie terenu, stanowi nieużytek. Jest porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami.

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest głównie w jednostce strukturalnej 15M – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz częściowo w jednostce strukturalnej O3Z – droga zbiorcza wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej: droga powiatowa klasy Z relacji Drogomyśl – Zabłocie.

Działy III i IV księgi wieczystej dla przedmiotowej działki wolne są od wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Rokowania odbędą się w dniu 26 marca 2020 roku w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Strumieniu, Rynek 4 (I piętro) o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

 • wpłacenie zaliczki w formie pieniężnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Zaliczkę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  19 marca 2020r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu ING Bank Śląski S.A O/Wodzisław numer 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321. Za wpłatę zaliczki
  w terminie uważa się wpłynięcie środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego
  w Strumieniu najpóźniej w dniu 19 marca 2020r.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zaliczona   zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz Gminy Strumień. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia rokowań). Koszty umowy ponosi nabywca
w dniu jej zawarcia.

 • pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Rokowania 26.03.2020 r. – działka nr 315/13 ul. Wiejska, Drogomyśl”
  w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1 do dnia
  19 marca 2020 r. do godziny 15.30.
 • Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest

    osoba prawna lub inny podmiot;

 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań za cenę ustaloną w rokowaniach (załącznik nr 1);

Do w/w zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Organizatorowi rokowań przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań jedynie
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji dotyczących rokowań udziela Wieloosobowe stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania przestrzennego, II piętro, pokój nr 9, tel. 33 8570 163.Dodał: AB
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2020/07/18
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi