Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-10-05

wyświetleń: 347

Odbyła się wrześniowa sesja Rady Miejskiej Strumienia

Za nami XXXIII  sesja Rady Miejskiej w Strumieniu. W czasie sesji radni zapoznali się z informacją o pracy Burmistrz Strumienia Anny Grygierek w okresie między sesjami. W tym czasie zostało wydanych 44 zarządzeń - wszystkie zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Strumienia Anna Grygierek poinformowała, że zakończył się cykl zebrań mieszkańców sołectw i miasta, podczas których podejmowane były m.in. uchwały dotyczące podziału środków z funduszu sołeckiego i funduszu mieszkańców na 2022 rok. Ponadto
w Bąkowie odbyło się zebranie wyborcze, na którym wybrano dwóch nowych członków Rady Sołeckiej. Burmistrz Strumienia podkreśliła, że frekwencja na zebraniach była wystarczająca, aby można było podejmować prawomocne uchwały, a wszystkie przygotowane wnioski w ramach funduszu sołeckiego i funduszu mieszkańców były kompletne, co świadczy o tym, że świadomość mieszkańców w tym zakresie jest bardzo duża.

 

Burmistrz Strumienia poinformowała radnych, że wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Czesławem Greniem oraz Sołtysem i radnym Zabłocia Jarosławem Szastem uczestniczyli
w uroczystym otwarciu pracowni matematyczno-przyrodniczej, która powstała dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”. Do nowo powstałej pracowni zakupiony został m.in. sprzęt multimedialny, a tablicę interaktywną zastąpił nowoczesny monitor multimedialny. Zespół Szkolno-Przedszkolny wzbogacił się też o drukarkę 3D, tablety, laptop i wizualizer. Ponadto w placówce  tej nastąpiło oficjalne otwarcie nowopowstałego punktu wydawania posiłków. Obiady dla zabłockich uczniów przygotowywane są w szkole w Strumieniu, a zainteresowanie posiłkami jest bardzo duże. Burmistrz przekazała również informację, że w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na modernizację I etapu ulicy Sportowej w Zbytkowie. Ponadto burmistrz poinformowała o planowanej do zamknięcia kolejnej przewiązce zlokalizowanej przy skrzyżowaniu z ulicą Cieszyńską w Bąkowie, gdzie parę lat temu doszło do nieszczęśliwego wypadku.

 

Pomimo tego, że wielokrotnie występowaliśmy o niezamykanie przewiązek do czasu kiedy zostaną uregulowane sprawy z drogami gospodarczymi wzdłuż DK 81, to takie działania są sukcesywnie prowadzone. W uzasadnieniu podejmowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad decyzji o zamykaniu kolejnych przewiązek jest wskazywana poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej. Kolejna przewiązka przy skrzyżowaniu z ulicą Cieszyńską w Bąkowie najprawdopodobniej zostanie zlikwidowana do końca listopada br. – wyjaśniała Burmistrz Strumienia Anna Grygierek

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń również poruszył temat prowadzonych rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż zamykanie przewiązek jest dużym problemem dla mieszkańców, szczególnie tych, którzy zamieszkują w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej. W związku z podejmowanymi decyzjami o zamykaniu kolejnych przewiązek przypomniał, że nadal trzeba będzie monitować sprawę poprawy stanu technicznego dróg gospodarczych przy drodze krajowej.

 

 

 

Kolejnymi punktami sesji były informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach Rady między sesjami oraz o interpelacjach i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Czesław Greń zapoznał radnych z pismami jakie wysłał oraz jakie wpłynęły do Biura Rady w okresie pomiędzy sesjami. Przedstawił również odpowiedzi Burmistrz Strumienia na wcześniej złożone wnioski i interpelacje. Zachęcał do zapoznania się z interpelacjami radnych i odpowiedziami na nie, które zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu, w zakładce BIP.

 

Zastępca Skarbnika Strumienia Anna Parchańska omówiła radnym z przedłożoną przez Burmistrza Strumienia informację o wykonaniu budżetu gminy Strumień za I półrocze 2021 roku. Przewodniczący Rady Czesław Greń poinformował, że I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą z dnia 1 września 2021 r. wydał pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

 

Podczas sesji Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie trzech nieruchomości gminnych niezbudowanych, w Strumieniu i w Zabłociu. Zarówno jedna  z działek położona w Strumieniu jak i działka położona w Zabłociu ze względu na rozmiar, kształt oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może stanowić samodzielnej nieruchomości, dlatego mogą zostać przeznaczone na powiększenie nieruchomości sąsiednich wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z kolei druga z działek położona w Strumieniu została przeznaczona do zbycia ze względu na kształt oraz brak dostępu do drogi publicznej. Dlatego też działka ta nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą zostanie przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Na XXXII sesji podjęto także uchwały w sprawie:

  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVI.218.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada ogłasza tekst jednolity uchwały, jeżeli była ona nowelizowana. Oba teksty jednolite ogłoszone zostaną w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przedmiotem obrad wrześniowej sesji była również uchwała w sprawie przyznania w 2021 roku wyróżnień - Zasłużony dla Bąkowa, Zasłużony dla Drogomyśla, Zasłużony dla Pruchnej, Zasłużony dla Strumienia, Zasłużony dla Zabłocia, Zasłużony dla Zabłocia Solanki, Zasłużony dla Zbytkowa oraz Zasłużony dla Gminy Strumień z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń poinformował, że powyższa uchwała została podjęta na wniosek doraźnej Komisji do wyłonienia kandydatów do wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Strumień” oraz kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka” przyznawanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, po rozpatrzeniu wniosków sołtysów i rad sołeckich oraz działających na terenie Gminy organizacji społecznych i stowarzyszeń, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą wyróżnienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 2021 roku otrzymali:

- Zasłużony dla Bąkowa - Pan Edward Rakus, Pani Bożena Winiarek;

- Zasłużony dla Drogomyśla - Pan Zbigniew Podyma, Pan Józef Rudol, Pani Urszula Strządała;

-  Zasłużony dla Pruchnej - Pani Halina Bierska, Pani Anna Glac, Pan Edward Heczko;

-  Zasłużony dla Strumienia - Pan Marcin Indyk, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy sanktuarium św. Barbary w Strumieniu, Państwo Monika i Zbigniew Szostek, Pani Teresa Żur;

-  Zasłużony dla Zabłocia - Państwo Elżbieta i Henryk Klimaniec;

- Zasłużony dla Zabłocia Solanki - Pan Łukasz Żur;

- Zasłużony dla Zbytkowa - Pani Grażyna Gądek, Pani Aniela Janota.

 

Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Strumień - w 2021 roku otrzymali: Pani Maria Gazda, Pani Urszula Szymala, Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu Koło w Strumieniu.

 

Na sesji podjęto także uchwałę w sprawie przyznania w 2021 roku Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”, który otrzymała Pani Anita Świtała.

 

Podczas XXXIII wrześniowej sesji radni podjęli 9 uchwał.Dodał: AB
 
Punktem szczepieńPunktem szczepień


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2021/12/4 2021/12/6 2021/12/10 2021/12/20
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi