Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-06-08

wyświetleń: 1023

NABÓR WNIOSKÓW W STRUMIENIU – DOTACJA NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Burmistrz Strumienia ogłasza termin składania wniosków o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła.

NABÓR WNIOSKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TERMINIE OD DNIA 19 CZERWCA 2018 r.  DO DNIA 25 CZERWCA 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” jest złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Strumieniu. Wniosek może zostać złożony przez osobę fizyczną, będącą właścicielem budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Budynkiem, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonego na terenie Gminy Strumień.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać złożony w formie określonej w Regulaminie udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r.

 Regulamin wraz z wnioskiem oraz załącznikami można pobrać:

– za pośrednictwem strony internetowej http://www.strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla

– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, parter, pokój nr 1 i nr 3;

Kompletne wnioski w formie wyłącznie papierowej należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, parter, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu (tj. Pn., Wt. Czw. 730-1530; Śr. 730 – 1630; Pt. 730-1430) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4; 43-246 Strumień.

Do Wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) Inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, który objęty zostanie wymianą źródła ciepła (Modernizacją) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych;

2) w przypadku współwłasności, w tym współwłasności małżeńskiej, jak również w przypadku innego tytułu prawnego niż własność - pisemną zgodę na przeprowadzenie Modernizacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, lub

3) dokument poświadczający, że jest spadkobiercą uprawnionym do dziedziczenia oraz dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, który objęty zostanie Modernizacją lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych i – jeśli dotyczy – dokumenty wymienione w pkt 2);

4) protokół z inwentaryzacji kotłowni sporządzony przez Wykonawcę robót (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z dokumentacją zdjęciową - co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego Starego źródła ciepła z widoczną tabliczką znamionową (jeśli istnieje).

Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Inwestorzy niezakwalifikowani na listę wnioskodawców w roku 2018, ze względu na limit inwestycji przewidzianych do realizacji na ten rok w Programie, umieszczani będą na liście wnioskodawców na lata następne. Inwestorzy ci stanowią jednocześnie listę rezerwową na rok 2018.

Pozytywne rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku będzie warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Inwestorem a Gminą. Dotacją nie mogą być objęte prace zrealizowane przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą, a Inwestorem. Przy udzielaniu dofinansowania uznawane będą jedynie koszty poniesione po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.

Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 14 dni od wezwania do ich uzupełnienia, w przeciwnym razie pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Inwestor będzie mógł uzyskać Dotację w wysokości 80 % Kosztów kwalifikowanych realizowanej wymiany źródła ciepła, lecz nie więcej niż 6.000,00 zł na  jeden  Budynek. Kosztem kwalifikowanym będzie kwota brutto obejmująca koszty demontażu Starego źródła ciepła oraz dostawy i zainstalowania Nowego źródła ciepła wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi.

Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację w Budynku Starego (dotychczasowego) źródła ciepła i zainstalowanie Nowego źródła ciepła.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na następujące Nowe źródła ciepła:

1) źródła ciepła opalane węglem kamiennym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;

2) źródła ciepła opalane biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;

3) kotły gazowe.

Nie będą dotowane prace związane z samodzielnym zakupem materiałów oraz samodzielnym montażem urządzeń.

Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia osobom upoważnionym przez Gminę albo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzenia kontroli Budynku w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem. Kontrola może być prowadzona w szczególności w celu potwierdzenia występowania Starego źródła ciepła, a przed dokonaniem wypłaty kwoty Dotacji, w zakresie wykonanych prac związanych z zainstalowaniem Nowego źródła ciepła.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.strumien.pl w zakładce Ochrona środowiska / Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła http://strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strumieniu przed Biurem Obsługi Klienta lub w Referacie Ochrony Środowiska  i Rolnictwa (Biuro nr 3).

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca naboru wniosków o włączenie do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym w dalszej części RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień.
  2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej  w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r. w celu związanym z przeprowadzeniem procedury, przyznaniem i rozliczeniem dotacji na wymianę źródeł ciepła.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r. Nie podanie przez Panią/Pana wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”.
  7. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  1. Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”Dodał: SC
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

2019/05/4 2019/05/8 2019/05/11 2019/05/12 2019/05/15 2019/05/20 2019/05/24 2019/05/25 2019/05/30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi