Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-01-07

wyświetleń: 211

Grudniowe obrady

Porządek obrad ostatniej w 2020 roku sesji Rady Miejskiej w Strumieniu, która odbyła się 29 grudnia, składał się z wielu punktów. Najważniejszy z nich dotyczył przyjęcia budżetu gminy Strumień na 2021 rok.

 

Radni z przygotowanych dla nich materiałów zapoznali się, z pracami Burmistrz Strumienia w okresie między sesjami. Anna Grygierek podjęła w tym czasie 44 zarządzenia, m.in. w sprawie wprowadzenia planu działań krótkoterminowych dla gminy Strumień w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu, czy w sprawie określenia czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Gminy w ramach wsparcia przedsiębiorców w związku z panującą epidemią. Z treścią wszystkich zarządzeń zapoznać się można w  BIP na stronie internetowej Urzędu wchodząc w zakładkę - Zarządzenia Burmistrza. W omawianym okresie Anna Grygierek skierowała także wiele projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej.

 

Informację o swoich pracach  między sesjami przekazał także Przewodniczący Rady Miejskiej, Czesław Greń. Dotyczyły one m.in. wspólnych posiedzeń  Komisji Rady, na których rozpatrywano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2021-2030 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Strumień na rok 2021, a także przygotowano do nich wnioski oraz opinię. Z materiałów przygotowanych przez Przewodniczącego, radni mogli dowiedzieć się o pismach, jakie wpłynęły od Burmistrz Anny Grygierek dotyczących odpowiedzi na interwencję w sprawie przycięcia suchych gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Sportowej w Zbytkowie oraz wykarczowania samosiejek drzew rosnących w korycie rowu przy ulicy 1 Maja w Strumieniu i Zbytkowie, na odcinku od ulicy Jesiennej w kierunku DK 81, w szczególności w rejonie ulicy Tęczowej. Suche gałęzie zostały przycięte, a w drugiej sprawie wystąpiono do administratora rowu - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wpłynęło także podziękowanie z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie za przekazanie 100 tysięcy zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku – ze środków tych dofinansowano zakup nowego, ciężkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Skoczowie. Czesław Greń poinformował również, że ostatnio nie wpłynęły do niego żadne nowe zapytania, ani interpelacja, a z odpowiedziami na wszystkie poprzednie zapytania i interpelacje można się zapoznać w zakładce BIP na stronie internetowej Urzędu.

 

Pierwszą podjętą przez radnych jednogłośnie uchwałą na grudniowej sesji było ustalenie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu na 2021 rok. Ustalono, że dotacja do utrzymania Hali Sportowej w Strumieniu wynosić będzie 166,14 za 1 mkw. powierzchni użytkowej; Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie 266,99 zł za  mkw.; Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej 106,68 zł za mkw. powierzchni użytkowej, a Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu 219,87 zł za 1 mkw. Inne dotacje wyniosą: do utrzymania zieleni miejskiej - 15,27 zł za mkw.; do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku przy drogach będących własnością gminy Strumień - 99,07 zł za 1 godzinę;  do utrzymania dróg miejskich - 13 699,03 zł za 1 km długości drogi;  do utrzymania Domu Przedpogrzebowego w Pruchnej  - 122,98 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej; do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Strumień - 13,89 zł za 1 mb kanalizacji; do utrzymania zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu - 3,00 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej;  do utrzymania ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie - 131,38 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej; do utrzymania lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu - 159,78 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, do utrzymania obiektu Chata nad zalewem w Zabłociu - 48,57 zł za 1 mkw powierzchni użytkowej. 

 

Radni głosowali również nad zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2020 - 2030, a wynikały one z dodatkowych funduszy, jakie Gmina Strumień otrzymała z budżetu państwa. Zmienił się również budżet gminy na 2020 rok w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 372 908 zł. Radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Burmistrz poinformowała, że za punkt wyjścia wzięto obecnie obowiązujące programy i ma nadzieję, że uda się je zrealizować, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to w trakcie roku wprowadzane będą zmiany. 

 

Z powodu m.in. panującej w kraju sytuacji -  pandemii i wydłużających się procedur nie udało się zakończyć niektórych zaplanowanych na 2020 rok zadań, dlatego też radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

 

Wątpliwości nie mieli także radni przy uchwalaniu wzoru wniosku (obowiązującego od stycznia) o przyznanie  dodatku energetycznego. Przypomnijmy, że o dopłatę do prądu może ubiegać się odbiorca, który złoży wniosek, ma również przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.

 

Radni uchwalili wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłata za zajęcie 1 mkw. powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na  umieszczenie tymczasowego stanowiska handlowego lub gastronomicznego wynosić będzie 2,00 zł, sezonowego ogródka gastronomicznego przy istniejącym lokalu gastronomicznym - 0,30 zł, a umieszczenie sprzedawanych towarów przed istniejącym lokalem handlowym – 0,30 zł za metr kwadratowy. Za umieszczenia w pasie drogowym reklamy trzeba będzie zapłacić złotówkę  za każdy dzień zajęcia 1 mkw. Prowadzenie robót w pasie drogowym to koszt (za każdy dzień zajęcia) - 3 zł, za zajęcie 20 procent szerokości jezdni, zajęcie od 20 do 50 procent kosztować będzie 5 złotych, a powyżej 50 proc. (aż do całkowitego zajęcia jezdni) - 8,00 zł.

 

Najważniejszą częścią obrad było uchwalenie budżetu gminy Strumień na 2021 rok.  Najpierw projekt budżetu analizowany był przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, która wydała o nim pozytywną opinię. Projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowały również Komisje Rady.  Ostatecznie Rada Miejska w Strumieniu jednogłośnie przyjęła plan dochodów i wydatków gminy Strumień na 2021 rok. O budżecie piszemy szczegółowo TUTAJ

 

Radni jednogłośnie przegłosowali wsparcie w wysokości 13 044 zł dla  Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej. Współfinansowanie wynika z faktu, że na terenie Gminy nie ma takiej placówki i mieszkańcy korzystają z usług Ośrodka w Bielsku – Białej. Pomocy finansowej udzielono także Powiatowi Cieszyńskiemu. 16 759 zł z budżetu Gminy przeznaczono na  współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Z kolei 83 778,85 zł trafi do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania linii autobusowej L-5 i L-6, z której korzysta młodzież ze Strumienia, Zbytkowa i Bąkowa uczęszczająca do szkół w Pawłowicach i Jastrzębiu.

 

Nie było jednomyślności wśród radnych (10 głosów "za", 1 "przeciw", a 4 wstrzymujące się od głosu) przy rozpatrywaniu petycji jaka wpłynęła do Rady Miejskiej w Strumieniu, a dotyczyła przyjęcia uchwały w sprawie zagrożeń wynikających z masowych szczepień przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2. Zgodnie z podjętą uchwałą - do rozpatrzenie petycji i przedłożenia projektu uchwały w tej sprawie Rada Miejska zobowiązała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Termin rozpatrzenia petycji ustalono  do 12 lutego.

 

Pod koniec obrad sesji Burmistrz Strumienia podziękowała za przyjęcie budżetu Gminy, życząc przy tym radnym i sobie, aby założenia, które w nim zawarto zostały w stu procentach zrealizowane. Życzyła również, by Nowy Rok był spokojniejszy, przyniósł stabilizację i powrót do normalności. Noworocznymi życzeniami zamknął ostatnie w 2020 roku obrady Rady Miejskiej Strumienia jej Przewodniczący Czesław Greń mówiąc:  Dużo zdrowia, spokoju w rodzinie, radości, optymizmu, aby ten rok był pełen szczęścia i nadziei na lepsze jutro.

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

2021/01/5
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi