Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Echo Strumienia – organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika

   

     

 

„Echo Strumienia” – organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Operacja polegała na przeprowadzeniu warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych dla około 60 mieszkańców z gminy Strumień oraz na wydaniu 4 kwartalników, które stały się podsumowaniem projektu i sprawdzeniem nabytych umiejętności.
Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież za szkół i świetlic środowiskowych i wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Udział w projekcie był nieodpłatny.
Zaplanowano trzy rodzaje warsztatów: dziennikarskie, fotograficzne, komputerowe, których celem było wyposażenie uczestników projektu w umiejętności redaktorskie. Spotkania odbywały się w każdej miejscowości w gminie tak, by po ich realizacji utworzyło się sześć zespołów redakcyjnych, które na zakończenie projektu przygotują cztery wspólne publikacje.
Ponadto miało to zachęcić uczestników do podjęcia kroków, aby promować własną działalność społeczną oraz nauczyć kontaktu z mediami. Służyło to budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przez tworzenie czegoś wspólnie zwiększa się odpowiedzialność społeczna.
W ramach podsumowania projektu zostały wydane 4 numery gazety w nakładzie 2 000 egzemplarzy każdego wydania.
Gazeta informowała o tym, co dzieje się w gminie, o działalności jednostek organizacyjnych. Ponadto w gazetce umieszczone były artykuły dotyczące historii gminy oraz obszaru LGD i LGR „Żabi Kraj”. Odbyły się wywiady z lokalnymi twórcami, kalendarium wydarzeń nie tylko z gminy Strumień, ale również z gmin sąsiednich. Egzemplarze trafiły do gminnych bibliotek i szkół oraz do siedziby biura LGD „Cieszyńska Kraina”.
Wydawanie gazety przyczyniło się do promocji zarówno gminy jak i całego obszaru LGD „Cieszyńska Kraina” oraz zwiększyło świadomość społeczeństwa na temat obszaru, na którym mieszkają.


„Echo Strumienia” – organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW 2007-2013.

 

Odbyły się warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i komputerowe